Round-Kalender * Round-Calendar

  • Bericht reacties:2 Reacties
Voor de zomer organiseerde een vriendin een lokaal round-robin-boekje-project. Dat is een leeg boekje wat rondreist en onderweg volgeplakt wordt door steeds weer anderen en uiteindelijk gevuld bij je terug komt. Meer info hier. Om de portokosten te voorkomen werd er dus een lokaal project gestart, waar je lopend of op de fiets het boekje in de volgende brievenbus kon stoppen. Ik deed mee en kreeg een overvol inspirerend boekje terug. En het smaakte naar meer, tijdens de gezellige einduitwisseling ergens in maart werd bedacht om een volgend groepsproject te gaan doen. Een verjaardagskalender. Het idee is simpel: neem een oude kalender, beplak iedere maand met van alles en tover het zo om tot een verjaardagskalender. Maar wij gaan dat groepsgewijs doen, iedere maand vul je een maand van iemands kalender…. en dan gaat de kalender weer verder…. naar de volgende.
Ik gebruikte geen oude kalender maar maakte er zelf één van karton. Hierboven zie je de voorkant en de maand juni is alvast door mij gevuld (en ik heb bij alle maanden alvast de dagen/nummers gezet….). Vorige week werden de kalenders uitgewisseld. 
en dat was een gezellige boel. Heel leuk om de anderen en de kalenders te zien. We zijn met twaalf. En iedereen geeft er zijn eigen draai aan.

En er was natuurlijk overvloedig veel thee en lekkers. Veel kalenders die gerecycled gaan worden zijn oude novib kalenders (die zijn lekker groot). Zoals je ziet had één deelnemer alvast alle bladen voorbewerkt met wit. Ook waren er cadeautjes, iemand had potjes gevuld met leuke “plakdingen” die gebruikt kunnen worden voor de kalender. En we kregen ieder een boekenlegger helemaal uit Nieuw-Zeeland, gemaakt door een quiltvriendin van één van de deelnemers. 

Hierboven voorbeelden van andere kalenders. De organisator heeft er namelijk al veel meer gemaakt. Een heel leuk cadeau natuurlijk, want je kan het helemaal op maat maken gevuld met de interesses van de ontvanger. 
Mijn kalender is op weg gegaan en komt volgend jaar weer terug. De uitwisselingsavond was zo gezellig dat we besloten hebben om niet een heel jaar te wachten, maar ergens in het midden nog eens bij elkaar te komen om alvast te sneak-peaken in de kalenders…
Heerlijk, iedere maand een middagje “knippen-plakken” in het vooruitzicht…. Vind ik heel leuk om te doen, maar maak er geen tijd voor, maar met dit kalender-project wel….
Before the summer, a friend organized a local round-robin booklet project. That is an empty booklet which travels on  / is passed on over and over again  and is filled by the group and eventually is filled when you get it back. More info here. To avoid the postage, a local project was started. You could walk or go by bike to the next mailbox. I joined and got an inspiring book back. And wanted more… During the end exchange a next project was invented. A birthday calendar. The idea is simple: take an old calendar, Glue each month with all sorts of stuff and transform it into a birthday calendar. We are going to do it in a group, each month you fill a month of one calendar …. and then the calendar goes on …. forward to the next. At the end you get a filled birthday calendar back.
I did not use an old calendar but made one myself from cardboard. At the top you see the front and the month June is already filled by me (and I already have outt the days / numbers in all months). Last week, the calendars were exchanged. 
and that was a great atmosphere. Very nice to see the others and the calendars. We are twelve. And everyone gives it his own twist. 
And of course there was abundant tea and sweets. Many calendars that are going to be recycled are old novib calendars (which are big). As you can see one participant had already pretreated all sheets with white. There were presents, someone had jars filled with fun “sticky stuff” that can be used for the calendars. And we each got a bookmark form New-Zealand, made by a quilt-friend from one of the participants.
Above you see examples of other calendars. The organizer has made ​​a lot more in the past. A very nice gift of course, because you can fill it with the interests of the recipient. Completely custommade.
My calendar is on its way and will be back next year. The exchange evening was so nice that we have decided not to wait a whole year, but will come together somewhere in the middle, to have sneak-peak in the calendars … 
Nice, every month an crafternoon of “cut and paste” in anticipation …. I like that, but do not take the time but with this calendar project I do….Dit bericht heeft 2 reacties

  1. Linda

    Goh wat een ontzettend leuk idee, dat worden vast heel mooie kalenders, ik ben heel benieuwd!!

  2. Elfi-jo

    Wat een super gaaf recycle idee!

Geef een reactie